Miljöpolicy

UZNPACK as antog principerna för hållbar utveckling inom alla dess verksamhetsområden för att lämna en beboelig värld till
framtida generationer. I linje med principen om respekt för människor, miljö och samhälle, som är en av våra grundläggande värderingar;

Effektivt implementera ett miljöledningssystem som definierar ansvar, mål och mål och övervakning av miljöprestanda, med fokus på förebyggande tillvägagångssätt och riskbaserat tänkande. Ständiga förbättringar genom att använda innovativa och kreativa tillvägagångssätt.
Det är vårt primära ansvar att öka
miljömedvetenhet hos våra anställda och intressenter för att fortsätta vår verksamhet i enlighet med relevant nationell och internationell lagstiftning och standarder och förväntningarna från våra relevanta parter.

I detta sammanhang, UZNPACK; skydda globala resurser; att säkerställa effektiv användning av energi och material, förhindra föroreningar och minimera avfall. Det syftar till att minska de negativa miljöeffekterna av våra aktiviteter och produkter i alla processer från design till slutet av deras livscykel. Dessa principer kommer i alla våra processer att vara vår vägledning i våra relationer med våra leverantörer, kunder och andra intressenter.